Voorbeelden van projecten, training en onderwijs

Sinds 1 januari 2013 geldt het functiegericht voorschrijven van hoortoestellen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van het Protocol Hoorzorg. Audiciens, audiologische centra en zorgverzekeraars gebruiken dit protocol om te bepalen welk PACT-rapporthoortoestel passend is voor een verzekerde.

Op dit protocol is kritiek en in opdracht van Zorginstituut Nederland is een onderzoek uitgevoerd naar klachten van verzekerden. Op basis van dossierstudie, interviews met cliënten/verzekerden en enkele second opinions hebben we onderzocht of het protocol tot de juiste hooroplossingen leidt.
Onderdeel van het Protocol Hoorzorg is de classificatie van hoortoestellen die worden gepubliceerd in een database (uitsluitend toegankelijk voor professionals). Alleen hoortoestellen die in die database zijn opgenomen komen in aanmerking voor 75% vergoeding door de zorgverzekeraar. Dit project is in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland eind 2012 gestart en aanmelding & classificatie van nieuwe hoortoestellen loopt nog steeds.

In 2015/16 was ik betrokken bij het onderzoek naar Hoorprotocol 2.0, waarvoor bij een groot aantal audiciens gegevens zijn verzameld en geanalyseerd.
Voor de Stichting Audiologische Opleidingen (SAO) was ik als inhoudelijk coördinator verantwoordelijk voor de opleiding van audiologie-assistenten. Tussen 2012 en 2015 heb ik daarnaast een start gemaakt met het ontwikkelen van de na- en bijscholing voor medewerkers van de audiologisch centra. 
In 2009 is de nieuwe regeling voor optische en geluidssignalen voor voorrangsvoertuigen ingegaan. Meer eenheid bij politie, brandweer en ambulance in o.a. de sirenes. TNO-rapport
Grondslag voor de aangepaste regeling was een onderzoek naar typen geluidssignalen, hoorbaarheid, richtinghoren en attentiewaarde. De aanbeveling in het rapport van TNO hebben geleid tot nieuwe implementatie van de sirenes, waardoor autobestuurders eerder en beter in de gaten hebben wanneer en van welke richting een hulpdienst komt aanrijden.
Tien jaar lang was ik namens Nederland afgevaardigde bij Technical Committee 159 van de Europese Normencommissie, CEN TC 159 "Hearing Protectors" en heb bijgedragen aan de totstandkoming van verschillenden normen voor gehoorbescherming. Dit heb ik ook gedaan als secretaris van de NAVO Human Factors and Medicine Panel Task Group 147 on “Advanced Personal Hearing Protection Technology”. Daarnaast was ik bij TNO inhoudelijk coördinator voor de CE-markering van gehoorbeschermers.